306. óÂÎÓ‚ÂÍ ‰Â·

äÓÌÍÛÒ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î‡ Ë Ôӂ· ‰‡ÍˆËfl ÊÛ̇· «ÑÂÎÓ». Ä „·‚Ì˚Ï ÍËÚÂËÂÏ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÔ‰ÂÎflÎË Â„Ó Ôӷ‰ËÚÂÎÂÈ, ÒÚ‡ÎË Î˘Ì˚ ͇˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂÚẨÂÌÚÓ‚: ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÒÚ¸ Ï˚¯ÎÂÌËfl, ÒÏÂÎÓÒÚ¸, ÛÏÂÌË ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÍÓχ̉Û, ÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛ Ì ÚÓθÍÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÚ¸, ÌÓ Ë Ô‰ۄ‡‰˚‚‡Ú¸ Á‡ÔÓÒ˚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ.
Опубликовано: 21:00 - 31.12.1969г.
Поделиться новостью

Комментарии ()

    Вы должны авторизоваться/зарегистрироваться, чтобы оставлять комментарии.